(LR) Mary Ping, Caroline Baumann, Secretary David J. Skorton, Susan S. Szenasy, and Susan Chin.